ากต้องการยกเลิกการรับข่าวสารแจ้งอบรม คลิกที่นี่เพื่อยกเลิก or Unsubscribe here

คลิกเพื่อแสดง QR Code

หลักสูตร Inside Microsoft Project 2010-2013

คลิกที่นี่เพื่อดูวันเปิดอบรม

แนะนำหลักสูตร

หากคุณเป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานหรือเป็นผู้จัดการโครงการ และต้องการที่จะให้แผนงานที่วางไว้นั้นบรรลุเป้าหมายในเวลาที่ต้องการ พร้อมทั้งสามารถที่จะติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา คุณควรที่จะต้องเรียนรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Project เป็นอย่างยิ่ง เพราะโปรแกรม Microsoft Project นั้นเป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการวางแผนงาน บริหาร และติดตามงาน

โปรแกรม Microsoft Project นี้เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงมาก สามารถจัดการโครงการได้ตั้งแต่ระดับธรรมดาจนถึงขั้นหลายโครงการพร้อมกัน คุณสามารถสามารถรู้ได้ทันทีว่าแผนงานต่างๆ นั้นจะเสร็จเมื่อใด หรือต้องการเทียบระหว่างแผนงานที่วางแผนไว้กับที่เกิดขั้นจริงว่าแตกต่างกันอย่างไร และสามารถที่จะดูรายงานของค่าใช้จ่ายเท่าใดที่เกิดขึ้นได้เพื่อดูว่าเกินกับงบประมาณที่วางแผนไว้หรือไม่ อีกทั้งยังสามารถรู้ได้อย่างทันทีว่างานใดเป็นงานที่วิกฤตที่จะมีผลกระทบต่อวันเสร็จของโครงการ ฯลฯ

หลายคนอาจจะเคยใช้ Microsoft Project แค่เพียงการสร้าง Gantt Chart เพื่อให้โปรแกรมแสดงว่างานนั้นจะเสร็จแค่วันไหนเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ความสามารถของโปรแกรมแบบพื้นฐานเท่านั้นเอง ในการใช้โปรแกรม Microsoft Project นั้นหากคุณไม่มีความเข้าใจการทำงานของโปรแกรมอย่างถูกต้องแล้ว คุณจะรู้สึกว่าโปรแกรมนี้ใช้งานยากแต่ในความเป็นจริงแล้วใช้ไม่ยากอย่างที่คิด

ดังนั้นในหลักสูตร Inside Microsoft Project นี้จะอธิบายให้คุณได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Project นี้ได้ถูกต้องแบบ Step by Step โดยเริ่มสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงเป็นเวลา 2 วัน พร้อมกับตัวอย่างต่างๆ ที่สามารถจะมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างบางส่วนของการแสดงผลใน Microsoft Project

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เข้าใจการทำงานของโปแรกรม Microsoft Project อย่างถูกต้อง
 • สามารถที่จะวางแผนงานเริ่มตั้งแต่ การกำหนดวันเริ่มต้นของโครงการ การกำหนดวันหยุดต่างๆ เพื่อให้วันเสร็จคำนวณได้อย่างถูกต้อง
 • เข้าใจในการป้อน Task, Resource ต่างๆ และกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Task และ Resource ได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถติดตามและ Update ความคืบหน้าของโครงการในลักษณะต่างๆ
 • สามารถเปรียบเที่ยบกับแผนงานต้นฉบับและแผนงานจริง
 • สามารถที่จะออกรายงานต่างๆ ของโครงการได้ตามความต้องการ
 • สามารถที่จะปรับแต่ง หรือค้นหาข้อมูลต่างๆ ในโครงการได้อย่างรวดเร็ว

เนื้อหาการอบรม

การสร้าง Project

 • องค์ประกอบของส่วนต่างๆ ที่สำคัญของ Microsoft Project
 • การสร้าง Project ใหม่
 • การกำหนดวันเริ่มต้นของโครงการ
 • การกำหนดวันหยุดต่างๆ ของโครงการ
 • การสร้างปฏิทินเวลาทำงานของบริษัทเพิ่มเข้าไปในโครงการ

การป้อนละจัดการกับ Task

 • การป้อน Task และข้อมูลต่างๆ ของ Task
 • การสร้าง Outline และ Relationship ของ Task และการแสดงในรูปแบบหัวข้อ เช่น 1, 1.1 ....
 • การสร้าง Relationship ระหว่าง Task เช่น Start to Start, Finish to Start ฯลฯ
 • การกำหนดบาง Task แบบต้องรอคอยแล้วจึงทำได้ หรือทำล่วงหน้าก่อนได้
 • การกำหนด Constraint ของ Task ว่าต้องเริ่มทำวันไหน หรือห้ามเริ่มก่อนวันไหน ฯลฯ
 • การสร้าง Deadline ของ Task
 • การป้อน Note ใน Task
 • การสร้าง Hyperlink ใน Task เพื่อเปิดข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม

การสร้างและจัดการ Resource

 • รูปแบบต่างๆ ของ Resource ใน Microsoft Project
 • การป้อนและกำหนดค่าต่างๆ ของ Resource
 • การกำหนดปฏิทินการทำงานของแต่ละ Resource
 • การ Assign Resource กับ Task
 • การแก้ปัญหา Resource OverAllocate

การป้อนเรื่องค่าใช้จ่าย

 • การกำหนดค่าใช้จ่ายทั้งแบบเหมาจ่ายและแบบจ่ายตามจริง
 • การกำหนดค่าใช้จ่ายของ Overtime
 • การกำหนดค่าใช้จ่ายแบบหลายอัตรา เช่น การปรับค่าจ้างขึ้นในบางช่วงเวลา
 • การป้อนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าแท็กซี ฯลฯ

การวิเคราะห์โครงการ

 • การตรวจสอบวันสิ้นสุดของโครงการ
 • การดูภาพรวมว่าโครงการใช้เวลาทำทั้งหมดกี่วัน กี่ชั่วโมง และค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเท่าใด
 • การตรวจหางานวิกฤตว่างานใดจะกระทบวันวันเสร็จของโครงการ
 • การหาจำนววันของงานที่ไม่วิกฤตว่ามีเวลาเหลือมากน้อยแค่ไหน เช่น ในกรณีที่คนทำงานลาออก แล้วต้องหาคนใหม่มาแทน
 • การปรับให้โครงการเสร็จทันเวลาที่กำหนดไว้

การบันทึกความก้าวหน้าของโครงการ (Tracking Project)

 • การบันทึก Baseline ของโครงการไว้ เพื่อใช้เทียบระหว่างแผนงานที่วางไว้กับความเป็นจริง
 • การแสดงเส้น Gantt Chart เปรียบเทียบ Baseline กับ Current
 • การ Update ความคืบหน้าของโครงกาว่าเสร็จไปแล้วกี่ %
 • การ Update อย่างละเอียด เช่น Actual Start, Actual Finish, Actual Duration, Actual Cost ของแต่ละงานที่ทำจริง
 • การปรับเปลี่ยน Reschedule Project ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น น้ำท่วม ฯลฯ

การปรับแต่งโครงการให้ง่ายต่อการทำงาน

 • การจัดเรียงข้อมูลต่างๆ ของโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย หรือระยะเวลาของแต่ละงาน
 • การใช้ Filter กรองข้อมูลต่างๆ ในโครงการอย่างรวดเร็ว
 • การใช้ Highlight แสดงสีของข้อมูลที่สนใจให้เห็นเด่นชัด
 • การปรับแต่ง Field ต่างๆ ใน Microsoft Project
 • การสร้าง Table ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้แสดงข้อมูลที่ต้องการ
 • การ Export ข้อมูลของ Project ไปยัง Excel

การแสดงผลในรูปแบบต่างๆ ของโครงการ

 • การใช้ View ต่างๆ ในการแสดงผล เช่น Calendar View, Usage View, Gantt Chart View ฯลฯ
 • การสร้าง Combination View เพื่อแสดง 2 View พร้อมกัน เช่น การแสดง Resource Sheet พร้อมกับ Gantt Chart ฯลฯ
 • การปรับแต่ง View ต่างๆ
 • การสร้าง View ขึ้นเอง
 • การใช้งาน Report เพื่อออกรายงานต่างๆ ของ Project
 • การปรับแต่ง Report ให้ตรงตามความต้องการ
 • การนำเสนอโครงการผ่านทาง PowerPoint

การใช้งาน Multiple Project

 • การกำหนดปฏิทินวันหยุดต่าง ของแต่ละไฟล์ Project ให้ปฏิทินโครงการเหมือนกัน โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำทุกครั้ง
 • การสร้าง Template ไฟล์ เพื่อใช้สำหรับหลายโครงการ
 • การสร้าง Resource Sharing เพื่อแชร์ Resource ให้ใช้งานได้หลาย Project
 • การทำ Master Project และ Sub Project
 • การลิงก์หลาย Project ไว้ในไฟล์เดียว เพื่อดูภาพรวมของทุก Project ที่ต้องการ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่รับผิดโครงในการวางแผนโครงการต่างๆ เช่น Project Manager, Engineer ฯลฯ
 • ผู้บริหารทุกระดับหรือผู้ที่อยากจะเข้าใจการใช้งานโปรแกรม Microsoft Project อย่างถูกต้อง

ค่าใช้จ่าย

 • 7,000 บาท (ไม่รวม Vat)

โปรโมชั่นพิเศษ

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

 • อาจารย์ผู้สอนของบริษัทฯ ได้ใบ Certificate MCAS (Microsoft Certified Application Specialist)  ของ Office และมีประสบการณ์สอนมากว่า 10 ปี ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ในคุณภาพการสอนและความรู้อย่างแท้จริงโดยมืออาชีพ

การจองอบรมหรือติดต่อบริษัทฯ

 • การจองอบรมจะสมบูรณ์เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ผู้ที่ชำระเงินก่อนจะมีสิทธิ์ในการจองอบรมก่อนผู้ที่ไม่ได้ชำระเงิน
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-3803421-2
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่สายด่วน โทร 081-269-6530
 • เวลาทำการของบริษัทฯ คือ 9:00 - 17:00 น.

รูปแบบการอบรมและสถานที่อบรม

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ทันสมัย
 • อบรม 1 คนต่อ 1 เครื่อง
 • Coffee Break 2 ช่วง (เช้าและบ่าย)
 • ลงทะเบียนเวลา 8:45 - 9:00 น.
 • ระยะเวลาอบรม 9:00-16:00 น.
 • สถานที่อบรมศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล๊กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ชั้น 9 (อยู่ภายในสภาคริสตจักรในประเทศไทย)
  กรณีมารถไฟฟ้า
  BTS ลงสถานีราชเทวี ฝั่งเดียวกับโรงแรมเอเชีย (ประมาณ 100 เมตร)
 • คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่

 

 ความประทับใจของผู้เรียนหลักสูตรนี้ไปแล้วในรุ่นที่ผ่านมา.....

Khun Kritaphol Limpipholphaiboon
Senior Exhibition Manager, Thailand Convention & Exhibition Bureau

As a government organization, my work involves various departments and projects which require thorough planning and control. Ms Project is such a great tool in keeping track, control, and generating report for senior management. I had previously tried to master the program on my own but to no avail. This is a program that necessitates a proper training course, as it features many functions that requires training. You'll be surprised by what the program can do! Highly recommended for project managers!


คุณพิชัย ยิ่งอำพล
Project Handling Manager, Neuman & Esser South East Asia Ltd.

"Inside Microsoft Project" เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ ทางอาจารย์ผู้อบรม มีการเตรียมการถ่ายทอดเป็นลำดับขั้นตอน มีตัวอย่างให้ทดลองฝึกหัดพร้อมสอดแทรก Feature ที่น่ารู้เป็นระยะๆ เมื่อผู้รับการฝึกอบรมไม่เข้าใจ หรือมีปัญหาที่เคยเจอมาสอบถามก็มักจะได้รับคำตอบหรือชี้ช่องทางให้ได้เสมอ บรรยากาศการเรียนดี อาจารย์ผู้อบรมมีความสามารถในการถ่ายทอดดี และรักษาเวลาดีเยี่ยม หากผู้รับการฝึกอบรมนำเอาไปใช้ หรือต่อยอดงานที่ตนเองรับหลังการฝึกอบรมแล้ว ย่อมเกิดผลประโยชน์ต่อองค์การและตนเองอย่างแน่นอน


รองศาสตราจารย์ปราณี อัศวภูษิตกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม Microsoft Project ช่วยให้ดิฉันเข้าใจฟังก์ชั่นการทำงานเพิ่มขึ้นมากมาย ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ไม่แต่ในวงการวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้นสามารถนำมาปรับใช้กับศาสตร์อื่นๆ ได้เช่นกัน โดยส่วนตัวได้ใช้สอนนักศึกษาในการจัดการโครงการเล็กๆ ถึงแม้จะไม่ใช่โครงการใหญ่ๆ
เช่นงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ก็ตามแต่ก็เป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารโครงการให้กับนักศึกษาโดยนำโปรแกรมนี้มาช่วย สำหรับอาจารย์สมชัยผู้สอนก็ตั้งใจสอนดีมากค่ะ


คุณเอกราช  จำปา
หัวหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทกระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ก่อนที่จะเข้าอบรม MS.Project เคยหัดใช้โปรแกรมเอง รู้สึกว่าตัวโปรแกรมมีลูกเล่นหลายอย่างให้ใช้งานได้มาก แต่ยังไม่เข้าใจวิธีใช้งาน จึงตัดสินใจเข้ารับการอบรมที่นี่  หลังการอบรมคิดว่าตัดสินใจถูกต้องที่เลือกที่นี่ เพราะเดินทางสะดวก อาจารย์ผู้สอน อธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมเข้าใจได้ง่าย หลังจากอบรมแล้วก็กลับมาใช้ในการทำงานจริงทันที ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการวางแผนโครงการได้มาก และยังทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาได้สะดวกมากด้วย
 


คุณสมชาย วงค์สวัสดิ์
Senior Civil Engineer, B&V Water ,Black & Veatch (Thailand) LTD.

หาโอกาสที่จะเรียนรู้และเข้ารับการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Project มาใช้งานมานาน ตอนแรกคิดว่าแค่ซื้อหนังสือมาอ่านแล้วลองทำเองก็น่าจะพอทำได้ สรุปคือแค่อ่านก็งงแล้วคงไม่สามารถนำไปใช้งานจริงได้อย่างมั่นใจว่าถูกต้องแน่นอน จึงปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่โดยเริ่มจากการหาข้อมูลทาง Internet ทำให้ทราบว่า NTinfonet มีการรับจัดอบรมการใช้งาน Microsoft Project โดยไม่มีข้อจำกัดว่าจะต้องมีพื้นฐานหรือใช้งานมาก่อนก็สามารถเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ได้ โดยส่วนตัวแล้วไม่เคยใช้งานโปรแกรมนี้มาก่อนแต่อย่างใด เห็นรูปร่างหน้าตาครั้งแรกก็วันที่เข้าอบรมนี่เอง ระยะเวลา 2 วัน สำหรับการถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนของอาจารย์ผู้สอน ผนวกกับการใช้ตัวอย่างในการทำงานจริงประกอบการอธิบาย ตลอดจนให้มีการซักถามและตรวจสอบความถูกต้องขณะฝึกการใช้งานก็ยิ่งทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนและเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันได้นำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาใช้กับงานจริงแล้ว "บอกได้เลยว่าไม่ยากอย่างที่คิด"


คุณ อมรรัตน์ พูลธัญกิจ
นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ บริษัท ไทยโซบิโคเกอิ จำกัด

ก่อนหน้านี้รู้แต่ว่า Microsoft Project เป็นเครื่องมือในการจัดทำโครงการและติดตามความคืบหน้าของโครงการ ปัจจุบันในองค์กรยังใช้เป็น Excel ซึ่งยุ่งยากเกี่ยวกับการจัดทำเพราะต้องสร้างสูตรเองและการ Preview ถ้าจะแบ่งเป็นส่วน ๆ ก็ยาก พอได้มาเรียน Microsoft Project ก็สามารถบอกได้ว่า เหมาะที่จะนำไปใช้ในการวางแผนงาน และติดตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายกว่า ต่อไปต้องสนับสนุนการใช้โปรแกรม Microsoft Project เพื่อให้องค์กรมีการวางแผนที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ผลลัพธิ์ที่ได้คือ ความมีประสิทธิภาพ


คุณชินวุฒิ ลิ้มศิริเศรษฐกุล
วิศวกร บริษัท Seiko P&C (Thailand) Co., Ltd.

หลักสูตร Inside Microsoft Project เป็นหลักสูตรที่ผมไม่นึกว่าจะได้เข้ามาร่วมอบรม เพราะว่าก่อนหน้านี้ ผมยังไม่มีโครงการที่จะใช้ตัวโปรแกรมนี้จนผมได้รับมอบหมายงานหนึ่งซึ่งทางองค์กรเล็งเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ตัวโปรแกรมนี้จึงส่งผมมาเข้าร่วมอบรม

เมื่อผมได้เข้าร่วมอบรม (เป็นเวลา 2วัน) จึงได้รู้ว่าโปรแกรมนี้จำเป็นต่อผมในการทำงานมาก บรรยากาศในการอบรมเป็นกันเอง อาจารย์สอนให้ชวนติดตาม สนุก ไม่ช้า หรือเร็วเกินไป ผู้ร่วมเข้าอบรมก็สนใจในการอบรมร่วมตอบคำถามกับอาจารย์ ทำให้บรรยากาศระหว่างการอบรมเป็นไปอย่างสนุกมากยิ่งขึ้น อุปกรณ์ก็ทันครบ ทันสมัย แต่เวลาในการอบรมอาจจะน้อยไปนิดนึง สุดท้ายนี้ ขอให้ NTinfonet เปิดอบรมหลักสูตรที่ดีต่อไปเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของ บริษัท/ประเทศ


คุณสุนีย์ บำรุงพฤกษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวะกรรมแม่พิมพ์  บริษัท ไทยโซบิ โคเกอิ จำกัด

คยนำโปรแกรม Microsoft Project มาใช้ในการวางแผนงาน Machine อย่างเดียวแต่แบบฝึกฝนเอง(มั่วๆ) โดยไม่รู้ว่ามันมีฟังก์ชั่นและเทคนิคลูกเล่นอีกเยอะมากที่จะประยุกต์การทํางานของเรา ในขณะที่เรียนๆ ไป ก็เกิดไอเดียเพิ่มเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่หลายงาน ว่าจะนำมาพัฒนางานในด้านอื่นเพิ่ม เช่น วางแผนการผลิต, วางแผนคนทำงานแต่ละส่วนงาน ซึ่งปัจจุบันมองไม่ออกว่าใครทำงานมาก ใครทำงานน้อย  หลังจากที่เรียน คิดว่าจะสามารถแก้ปํญหาเหล่านั้นได้ 


คุณอุมาพร อนุรักษ์ปรีดา
SPC Coordinator, Phillips Semiconductors (Thailand) Co., Ltd.

จากการที่ได้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ Microsoft Project เป็นระยะเวลา 2 วัน นั้นทำให้ดิฉันได้เข้าใจถึงการใช้งานของตัวโปรแกรมได้เป็นอย่างดี สิ่งที่รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษคือวิธีการถ่ายทอดของ อ.สมชัย ซึ่งท่านเข้าใจลำดับขั้นในการสอนได้ดี ทำให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถฉุกคิดขึ้นได้กรณีที่เมื่อเกิดปัญหา หรือต้องการจะแก้ไขในส่วนของงานที่ทำ ซึ่งในความเป็นจริงโดยส่วนตัวแล้วการจะใช้งาน Microsoft Project นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่อาจารย์สามารถทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ถ้ามีโอกาสก็อยากที่จะอบรมกับ อ.สมชัย อีกในหัวข้ออื่น ๆ นะค่ะ


คุณธนารัตน์ จิระอรุณ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการและรักษาการหัวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เคยพยายามเรียนรู้เรื่อง Microsoft Project ด้วยตนเอง ความพยายามก็ดูจะไร้ผล ไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะ ก็เลยสืบค้นข้อมูลจาก Google ว่ามีที่ใดบ้างที่เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว ก็พบว่าบริษัท NT infonet เปิดสอน ก็เลยสมัครมาพร้อมกับน้องๆ ที่ทำงานอีก 2 คน ก่อนมาเรียนก็โทรศัพท์ถามว่ามีกี่คนจึงเปิดสอน ทางบริษัทบอกว่าไม่ถึง 10 คน ก็สอน พวกเราก็เลยมาเป็น Class เล็กๆ ห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนก็ดีค่ะ ไปมาสะดวก รถไฟฟ้าผ่านด้วย  อาจารย์สอนเข้าใจง่ายเพราะมีแบบฝึกหัดให้ทำ เหมือนเราทำงานจริง ขณะสอนก็มี Tip ให้เราเรื่อยๆ ซึ่งในหนังสือไม่มี ก็รู้สึกประทับใจกับการได้เรียนที่นี่ค่ะ

 


คุณจตุรพร พานิชอัตรา
QA Officer บ.จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จก.

เรียนหลักสูตร Inside Microsoft Project ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากสามารถใช้งานได้ง่ายและคล่องมากกว่าเดิม สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับงาน ลดเวลาในการทำงาน แผนงานที่ทำออกมาดูแล้วเข้าใจง่าย เรียนแล้วคุ้มจริงๆ ค่ะ


Khun Payup Khaoluang
Senior Soucing Executive , Pantavanij Co., Ltd.

การเริ่มต้นของการเรียนรู้สิ่งใหม่เป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราไม่คุ้นเคย หากได้มีการทำความเข้าใจในแนวทางที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก ก็จะช่วยให้การต่อยอดความรู้เพิ่มเติมเป็นไปอย่างง่ายดาย Microsoft Project  เป็นโปรกรมที่จะช่วยให้ผู้วางแผนงานสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรคนในการทำงาน รวมทั้งงบประมาณต่างๆ อีกทั้งยังช่วยให้การจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารเป็นไปอย่างถูกต้อง และชัดเจนและด้วยขีดความสามารถของโปรแกรมนี้ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้วางแผนไม่ใช่เพียงแค่การวางแผนโครงการต่างๆ แต่ยังสามารถนำมาปรับใช้กับการวางแผนการทำงานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วยต้อง

ขอขอบคุณ NTinfonet ที่จัดหลักสูตรนี้ขึ้น ซึ่งพร้อมเพรียงด้วยสถานที่จัดอบรม และวิทยากรที่มากด้วยรู้ความสามารถ ช่วยให้ผมจุดประกายความคิดใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


คุณรัชดาลักษณ์ โสดานิล
Web Editor, Special Project
,TTIS Co., Ltd.

ไม่เคยรู้จักโปรแกรม Microsoft Project มาก่อน แต่เพราะว่าต้องใช้โปรแกรมนี้เลยลองซื้อหนังสือมาอ่านเอง แต่ก็ไม่เข้าใจ และไม่สามารถทำงานได้เอง พอได้เข้ามาเรียนที่ NTinfonet อาจารย์สอนดีมาก เข้าใจง่าย และเน้นถึงรายละเอียดในส่วนที่สำคัญๆ ที่จำเป็นต้องใช้ พร้อมกับมีหนังสือคู่มือประกอบการบรรยายทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการ lecture มาก เลยสามารถได้เล่นโปรแกรมไปพร้อมๆ กัน ทำให้เข้าใจมากขึ้น และทำให้รู้ว่า โปรแกรมนี้ มีประโยชน์มากจริงๆ สามารถช่วยเรานำไปใช้ได้เยอะมาก ถ้ามีโอกาสอยากจะกลับไปเรียนโปรแกรมอื่นๆ กับที่นี่อีกครั้ง รู้สึกประทับใจมากค่ะ


คุณพรศิริ ปลื้มเกียรติชัย
R&D officer บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด

ได้เข้าอบรมในหลักสูตร Microsoft Project ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยินมาเยอะค่ะว่าโปรแกรมนี้ดี แต่ยังไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ และใช้งาน หลังจากได้เข้าอบรมรู้สึกว่าการใช้งานไม่ได้ยากอย่างที่คิด และโปรแกรมสามารถนำมาปรับใช้กับงานในองค์กรได้ดีด้วยค่ะ ยิ่งถ้าต้องทำงานที่มีการวางแผนงาน หรือโครงการต่างๆ หลักสูตรนี้ช่วยคุณได้เยอะค่ะ


คุณจิดาภา นิธิกุล
วิศวกรออกแบบ บริษัทอาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ไม่เคยใช้โปรแกรม Microsoft Project มาก่อน แต่หลังจากที่ได้มาอบรมหลักสูตร 2 วัน ของ NTinfonet แล้ว รู้สึกว่าโปรแกรมนี้มีประโยชน์มาก และใช้ไม่ยากอย่างที่คิด อาจารย์สอนเข้าใจง่าย สถานที่อบรมและสื่อการสอนสะดวกสบาย ได้เรียนไปด้วยทดลองทำเองไปด้วยเข้าทำนอง Learning by doing เบื้องต้นคิดว่าจะนำไปใช้ในการวางแผนงานของตัวเองและเพื่อนร่วมงาน นอกจากจะทำให้ประสิทธิภาพของระบบงานดีขึ้นแล้ว ยังใช้รายงานผลงานต่อผู้บังคับบัญชาในรูปแบบต่างๆ ได้ด้วย


คุณบุษบา บุญลักษณ์ศิริ
สมุห์บัญชี บริษัท Goldmine Garment Co., Ltd..

ได้รับข่าวสารการอบรมหลักสูตร Inside Microsoft Project ทางอินเตอร์เน็ตมีความสนใจในความสามารถของโปรแกรมจากรายละเอียดที่ทาง NTinfonet บรรยาย แต่ไม่เคยเห็นรูปแบบของโปรมแกรมนี้มาก่อน และไม่แน่ใจว่าจะสามารถเข้าใจใด้ภายในระยะเพียง 2 วัน แต่อาจารย์สมชัยก็สามารถทำให้เข้าใจและคิดว่าสามารถนำมาปรับแต่งให้ใช้กับการทำงานในชีวิตประจำวันได้ คิดว่าจะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรอื่นอีก เนื่องจากมีอีกหลายๆ โปรแกรมที่สนใจคะ


คุณธัญญา มั่งเรืองสกุล
เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด

ต้องการนำ Microsoft Project มาใช้งานด้านการวิเคราะห์ project แต่ไม่ทราบว่าใช้งานอย่างไร จึงซื้อหนังสือมาอ่านแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าใจและนำมาใช้งานได้ จึงตัดสินใจมาอบรมที่ NT infonet รู้สึกประทับใจมาก อาจารย์ผู้สอนเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี ถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก พร้อมสอนเทคนิคต่างๆ ได้เรียนพร้อมทดลองทำจริง ทำให้สามารถเข้าใจโปรแกรมนี้ได้ง่าย สถานที่เดินทางมาสะดวก คิดว่าจะอบรมเพิ่มเติมกัน NT infonet อีกหลายหลักสูตรแน่นอนค่ะ


คุณภูริ แสนแก้ว
Sale , FirstSmith Engineering co,Ltd.

หลังจากได้อบรมแล้วรู้สึกได้รับความรู้ขึ้นมาก หลังจากที่เคยรู้เพียงว่า Microsoft Project เหมาะสำหรับเพียงวิศวกรเท่านั้น แต่เราสามารถนำมันไปประยุกใช้ได้กับหลากหลายอาชีพมาก ในการว่างแผนและวิเคราะห์งานต่างๆ ต้องขอขอบคุฌเป็นอย่างยิ่งที่ได้ไห้ดวามรู้นี้มาครับ ถ้ามีโอการจะกลับไปอบรมสัมนาในโปรแกลมอื่นอีกครับ
 

Copyright and Allright Reserve by NTinfonet Co., Ltd.
สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือมีลักษณะคล้ายคลึงไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

ขออภัยหากอีเมล์นี้รบกวนการทำงานของท่าน
 ต้องการยกเลิกการรับข่าวสารแจ้งอบรม
คลิกที่นี่เพื่อยกเลิก or Unsubscribe here